Правила за коментари

Правила за одобряване на коментари1. Коментарите в sredecnews.blogspot.com са свободни и се публикуват без редакция, с изключение на случаите, описани по-долу.

2. Sredets News не носи отговорност за съдържанието на коментарите

3. Коментарите подлежат на одобряване (предварителна или последваща модерация).

4. Не се публикуват коментари, които:
- насаждат расова и етническа омраза, нетърпимост на верска основа;
- насаждат вражда;
- призовават за нарушаване на обществения ред, на Конституцията и законите на страната;
- съдържат нецензурни изрази;
- съдържат лични обиди и нападки;
- съдържат заплахи;
- съдържат порнографско съдържание;
- съдържат информация, уронваща личното достойнство;
- нарушават авторски права, други права на интелектуална собственост или права на публичност;
- имат рекламно съдържание, включително линкове към други сайтове;
- нарушават Закона за защита на личните данни;
- имат характера на спам или нямат връзка с темата;
- съдържащи компютърни вируси или друг злонамерен софтуер;
- по-дълги от 1000 знака;
- написани са изцяло на език, различен от български или на азбука, различна от кирилица.

 5. Опитите за нарушаване на правилата чрез постването на нецензурно съдържание, линкове към сайтове или друго неразрешено съдържание в полето за Автор (или като избран ник за регистрираните потребители) не се толерират.

6. Потребители, които системно нарушават правилата за коментари, могат да получат временна забрана за публикуване.