понеделник, 31 март 2014 г.

Депутат подпомогна финансово фолклорна група от Средец

Народният представител от АТАКА Димитър Димов помогна финансово на фолклорната формация "КИТКА ЗДРАВЕЦ". За втори път жените от групата търсят помощта на патриота. 
"Нашата дружба с Димитър Димов е отдавна, запознахме се на Петрова нива и станахме приятели, започнахме да симпатизираме на АТАКА", сподели Ангелина Бобева, ръководител на групата.  Тя разказва как се е обърнала за финансова помощ към депутата и той веднага се е отзовал. Певиците вече са го приели и като техен приятел.
"Познавам ги от доста време. Това са хора, които са посещавали мероприятия на АТАКА. Бях помолен да им помогна, за да могат да си ушият носии, с които да участват на международен фестивал. Когато  имам възможност винаги ще помагам, това е и част от нашата инициатива "Православна солидарност". Виждам борбен дух  в тези хора, въпреки заобикалящата ги реалност в малкото градче. Голямата безработица и ниските пенсии, които получават  не са ги сломили. Това само може да ни радва и трябва да помагаме на тези хора", заяви от своя страна Димов. 
За да благодарят за подкрепата и надеждата, която им е указана, жените посрещнаха подобаващо народния представител по стара българска традиция.

неделя, 30 март 2014 г.

Отложиха укрепването на Крива река

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Средец и за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект „Почистване и укрепване на коритото на река Крива река и участък от коритото на река Факийска в регулацията на село Факия за предотвратяване на наводнения". Производството по преписката установи, че техническото предложение на класираното на първо място Обединение „Каро - Билд 2012" не отговаря на изискванията в документацията за изготвяне на линеен график. Като второ нарушение на процедурата за избор на изпълнител КЗК счита незаконосъобразното отстраняване на жалбоподателя „Щрабаг" ЕАД от участие в обществената поръчка след като проучването показа, че линейният график на кандидата отговаря на изискванията на възложителя. КЗК приема, че мотивите на помощния орган на възложителя, касаещи отстраняването на „Щрабаг" ЕАД, са неясни и противоречиви, което се приравнява на липса на такива. КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците при спазване на мотивите в решението.

КЗК поразя Средец за избора на превозвач

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Средец за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания". Производството установи незаконосъобразност в действията на оценителната комисия, изразяващи се в неспазване на утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на офертите. Също така, при оценяването по показател К3 помощния орган не е изложил мотиви, които да обосноват поставените оценки и да стане ясно по какъв начин са формирани те. Непосочването на мотиви за извършеното оценяване води до немотивираност на обжалваното решение на възложителя и нарушение на разпоредбите на ЗОП. Преписката следва да бъде върната на възложителя за продължаване на процедурата от етап оценка на техническите предложения на участниците от плик № 2 в съответствие с мотивите, изложени в решението и утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

Средец отбеляза "Часът на Земята"


И през тази година Средец  отново се включи в глобалната инициатива на WWF „Часът на Земята”, която се проведе на 29 март от 20.30 часа до 21.30 часа., като загаси фасадното осветление на административните си сгради в знак на символичен жест на съпричастност към проблемите на промените в климата и готовност да се окаже съдействие при тяхното решаване.

В световен мащаб Часът на Земята започва през 2007 г. През изминалите години инициативата се трансформира в глобално общество, чиято цел е да покаже ангажираността на хората към екологичните проблеми, както и че промяната зависи от малките стъпки, които всеки от нас прави ежедневно. Така през 2013 г. в кампанията участваха над 7000 града и общини в повече от 150 страни по целия свят. По време на Часът на Земята, хора от целия свят символично изгасяват осветлението в домовете си за един час, а знакови сгради притъмняват като по този начин се отправя призив за по-устойчиво бъдеще. В България в Часът на Земята 2013 г. взеха участие рекорден брой градове и общини - 103, с над 20 различни събития. У нас инициативата се провежда от 2009 г., като всяка изминала година нейните привърженици стават все повече.

Откриха пенсионерски клуб и в село Богданово

Клуб на пенсионера бе открит в странджанското село Богданово. Той ще носи името на посланика на българската песен Янка Рупкина, която е родом от там. Клубът е в сградата на кметството в селото. 
Със средствата за ремонта на сградата напълно е подменена дограмата на прозорците, направен е основен ремонт на помещенията, подменен е и покрива. 
Събитието започна с празнична програма, поднесена от фолклорната група на село Голямо Буково. Обновената сграда откриха кметът на общината Иван Жабов и Янка Рупкина. При откриването кметът пожела на пенсионерите да са живи и здрави, да се радват на уважение и обич и да общуват в своя клуб.

Приеха планa за развитие на Средец за периода 2014 – 2020 г.

На заседание на Общински съвет Средец бе обсъден и приет Общински план за развитие на общината за периода 2014-2020 г., който е един от на-важните стратегически документи за развитие на общината през новия програмен период. Изготвянето на Плана е съобразено с Националната програма за развитие България 2020, Регионалния план за развитие на Югоизточен район, Областната стратегия и Областния план за развитие на област Бургас и заложените там стратегически цели, приоритети и мерки, при отчитане потребностите на местното население в община Средец. ОПР се разработва съгласно изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за прилагането му и Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за периода 2014-2020. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината, целите и приоритетите за развитие на общината за определен период, индикативна финансова таблица, обобщава необходимите ресурси за реализация на плана, индикаторите за наблюдението и оценката на плана, необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана, описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност, са етапите, по които ще работи ОПР.   Той съдържа и програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите. В ОПР ясно е формулирана визия на общината през новия програмен период: „Превръщане на Община Средец в устойчива самоуправляваща се общност с икономика, базирана на местните ресурси и сравнителни предимства, със съвременна инфраструктура и качествена жизнена сред. Община, чиято основна ценност и основен ресурс е приоритетното развитие на човешкия капитал чрез целеви интвервенци”. Основни Стратегически цели са - Укрепване и подобряване на административния капацитет и усъвършенстване на организацията и управлението на общината, повишаване на конкурентната способност, иновационния потенциал и енергийната ефективност на общинската икономика, интегрирано устойчиво развитие на общинската територия и нейното адекватно инфраструктурно осигуряване, развитие на човешките ресурси на общината и търсене на ефективни начини за тяхната капитализация. Стратегическите цели ще се реализират чрез конкретни мерки и дейности, заложени в Индикативната финансова таблица и Програмата за реализация на Общинския план за развитие. С приемането на Общински план за развитие на Община Средец за периода 2014-2020 г. приключи изпълнението на Дейност 4 от проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Средец”, Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. на „Оперативна програма Административен капацитет”, чиито краен срок бе 03.02.2014 год. Стойността на извършената от „ГЕОГРАФИКА” ООД гр. София услуга е в размер на 28 760 лева без ДДС.

петък, 14 март 2014 г.

Утре е премиерата на предаване, посветено на кукерските игри в Средец


Утре от 13:10 в ефира на телевизия "АЛФА" ще бъде излъчено седмичното фолклорно предаване на медията "Българска душа" с автор и водещ Гергана Шилдарова. Тази седмица то е посветено на кукерските игри в Средец. Екипи на предаването снимаха през целия ден, когато кукерите гониха злото от града. Предаването можете да го гледате и онлайн в сайта на телевизията, който излъчва 24-часовата програма на медията. Адресът е alfatv.bg

четвъртък, 13 март 2014 г.

Общинският съвет остава без председател

Местният парламент в община Средец все още е без председател. На проведеното във вечерни часове на 12 март заседание групата на ГЕРБ не успя до сформира мнозинство и кандидатът на партията на Бойко Борисов за поста „председател“– Димитър Калайджиев, не получи необходимата подкрепа. Гласуването за него бе тайно и бе предшествано от няколко самоотвода. 
 Кризата в органа на самоуправление в странджанската община започна на сесията, проведена в края на януари, когато общински съветници от ГЕРБ внезапно и неочаквано поискаха оставката на съпартиеца си – Надежда Палова. Тогава те не успяха да я свалят от поста. Спасиха я въздържалите се съветници на БСП, което предизвика недоумение. В края на февруари опитът Надежда Палова, която е противник на кмета на общината Иван Жабов, също от ГЕРБ, да бъде свалена бе повторен и успешен. Петър Ангелов, който председателствува ОбС в Средец заяви, че след консултации с постоянните комисии в съвета ще включи точката за избор на председател в древния ред на редовното заседание, което трябва да се проведе в края на март. Дотогава ГЕРБ ще трябва да сформира мнозинство, ако иска негов човек да оглави отново ОбС, тоест ще трябва да се договори с от другите политически партии, представени в съвета. 
Самата сесия премина с множество комични ситуации. Някои от общинските съветници като Надежда Палова не бяха разбрали какво предлагат, а други не бяха разбрали за какво са предложени. 

сряда, 12 март 2014 г.

Днес избират заместник на Палова

Днес ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Средец. На него трябва да бъде избран нов председател и това е единствената точка в дневния ред на заседанието. 
Сесията е свикана от общинския съветник от ГЕРБ Петър Ангелов, който като най-възрастен съветник председателства в момента съвета.

Условна присъда за Христо от Средец

Наказание от 6 месеца лишаване от свобода при 3 години изпитателен срок ще търпи Христо Алексиев, след като вчера Окръжен съд- Бургас одобри сключеното между Окръжна прокуратура и него споразумение. Със него той се признава за виновен, в това, че на 31.08.2013 г. в  Средец, е използвал на банкомат чужда дебитна карта, като без съгласието на титуляра й изтеглил 300 лева. Пострадалият и Алексиев работили заедно в цех на фирма. Собственикът на дебитната карта, закачал торбичка с вещите си на машина там. Сред тях били дебитната карта, на която получавал трудовото си възнаграждение, и бележка с ПИН-кода за нея. Дни преди 31.08.2013 г. подсъдимият взел дебитната карта и видял кода за достъп до нея. В хода на досъдебното производство той обяснил, че намерил банковата карта на земята, а ПИН-кодът бил изписан на нея.

понеделник, 3 март 2014 г.

Честито освобождение, българи!

С военен ритуал и поетично музикален спектакъл Средец отбеляза 136 години от Освобождението на България от Османско робство. На централния площад в града  представителни военни части издигнаха българското знаме. Свещеници отслужиха  молебен за благоденствието на свободна България. Десетки граждани се поклониха пред паметта на загиналите за свободата. Институции, обществени организации и граждани поднесоха венци и цветя пред паметната плоча на героите, загинали за българската свобода.
От ЦОП- Средец бяха подготвили изненада за военнослужещите. Те закичиха с мартеници  представителните военни части.
За втора поредна година се проведе велопохода Белила-Средец, посветен на 3-ти март. С награди бяха отличени и участниците в конкурса за детска рисунка. НЧ „Просвета – 1886 представи поетично –музикалния спектакъл „Свобода и бъдеще за България”. Публиката в зала 1 на община Средец стана на крака и дълго аплодира 86 годишната Елена Кирилова, която рецитира одата Опълченците на Шипка. Сред публиката бяха много граждани на странджанския град, които бяха дошли с децата си на тържеството.