неделя, 30 март 2014 г.

КЗК поразя Средец за избора на превозвач

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Средец за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания". Производството установи незаконосъобразност в действията на оценителната комисия, изразяващи се в неспазване на утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на офертите. Също така, при оценяването по показател К3 помощния орган не е изложил мотиви, които да обосноват поставените оценки и да стане ясно по какъв начин са формирани те. Непосочването на мотиви за извършеното оценяване води до немотивираност на обжалваното решение на възложителя и нарушение на разпоредбите на ЗОП. Преписката следва да бъде върната на възложителя за продължаване на процедурата от етап оценка на техническите предложения на участниците от плик № 2 в съответствие с мотивите, изложени в решението и утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на офертите.