неделя, 30 март 2014 г.

Приеха планa за развитие на Средец за периода 2014 – 2020 г.

На заседание на Общински съвет Средец бе обсъден и приет Общински план за развитие на общината за периода 2014-2020 г., който е един от на-важните стратегически документи за развитие на общината през новия програмен период. Изготвянето на Плана е съобразено с Националната програма за развитие България 2020, Регионалния план за развитие на Югоизточен район, Областната стратегия и Областния план за развитие на област Бургас и заложените там стратегически цели, приоритети и мерки, при отчитане потребностите на местното население в община Средец. ОПР се разработва съгласно изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за прилагането му и Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за периода 2014-2020. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината, целите и приоритетите за развитие на общината за определен период, индикативна финансова таблица, обобщава необходимите ресурси за реализация на плана, индикаторите за наблюдението и оценката на плана, необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана, описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност, са етапите, по които ще работи ОПР.   Той съдържа и програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите. В ОПР ясно е формулирана визия на общината през новия програмен период: „Превръщане на Община Средец в устойчива самоуправляваща се общност с икономика, базирана на местните ресурси и сравнителни предимства, със съвременна инфраструктура и качествена жизнена сред. Община, чиято основна ценност и основен ресурс е приоритетното развитие на човешкия капитал чрез целеви интвервенци”. Основни Стратегически цели са - Укрепване и подобряване на административния капацитет и усъвършенстване на организацията и управлението на общината, повишаване на конкурентната способност, иновационния потенциал и енергийната ефективност на общинската икономика, интегрирано устойчиво развитие на общинската територия и нейното адекватно инфраструктурно осигуряване, развитие на човешките ресурси на общината и търсене на ефективни начини за тяхната капитализация. Стратегическите цели ще се реализират чрез конкретни мерки и дейности, заложени в Индикативната финансова таблица и Програмата за реализация на Общинския план за развитие. С приемането на Общински план за развитие на Община Средец за периода 2014-2020 г. приключи изпълнението на Дейност 4 от проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Средец”, Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. на „Оперативна програма Административен капацитет”, чиито краен срок бе 03.02.2014 год. Стойността на извършената от „ГЕОГРАФИКА” ООД гр. София услуга е в размер на 28 760 лева без ДДС.