неделя, 30 март 2014 г.

Отложиха укрепването на Крива река

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Средец и за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект „Почистване и укрепване на коритото на река Крива река и участък от коритото на река Факийска в регулацията на село Факия за предотвратяване на наводнения". Производството по преписката установи, че техническото предложение на класираното на първо място Обединение „Каро - Билд 2012" не отговаря на изискванията в документацията за изготвяне на линеен график. Като второ нарушение на процедурата за избор на изпълнител КЗК счита незаконосъобразното отстраняване на жалбоподателя „Щрабаг" ЕАД от участие в обществената поръчка след като проучването показа, че линейният график на кандидата отговаря на изискванията на възложителя. КЗК приема, че мотивите на помощния орган на възложителя, касаещи отстраняването на „Щрабаг" ЕАД, са неясни и противоречиви, което се приравнява на липса на такива. КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците при спазване на мотивите в решението.