понеделник, 20 октомври 2014 г.

Проект помага на деца в риск в община Средец

Основната цел на проекта e да се подобри благосъстоянието на децата в риск на възраст от 3-6 години. Създаване на устойчива среда за социална адаптация и образователна интеграция, подобряване на нивото на предучилищна подготовка за децата от социално уязвими групи, осигуряване на стабилна среда за подкрепа на родителите в неравностойно положение и избягване на ранното отпадане от училище сред най-младите членове на общността, са част от целите на проекта. В дейностите по проекта участват петте детски градини от селата Дебелт, Загорци, Орлинци и град Средец. Провеждат се срещи с участието на родители и семейства от ромски произход, обсъжда се процеса на интеграция на техните деца и възможностите за възстановителни и благоустройствени работи и оборудване в детските заведения. В хода на изпълнение на проекта ще бъдат обучени за работа в мултикултурна среда, двама ромски медиатори и петнадест учители. Ромските медиатори още през месец септември са започнали теренна работа, с цел информиране на ромските общности относно дейностите по проекта, запознаване на родителите в детайли с проектното предложение и с възможностите за участие на техните деца в различни инициативи и събития, включени в проекта. Целта е чрез контактите между учителите и ромските семейства да се подобрява мнението на родителите относно учебния процес в детските градини. Предвидени са и сесии, за подобряване на взаимното признаване и желание за обучение и развитие както на родителите, така и на децата от ромски произход. В дейностите по проекта са включени още и разработването на образователни видеа и интерактивни материали за изучаване на българската и ромската култура. По проекта ще бъде възстановена ограда на ОДЗ "Снежанка" и сменена дограма в ОДЗ "Бърборино"- филиал и ЦДГ с. Орлинци.