четвъртък, 28 ноември 2013 г.

Социална услуга ще помага на хора с увреждания в Средец

Изпълнение на програми и проекти в социалната сфера към община Средец ще ра
звиват услуги в семейна среда на лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват. Община Средец е партньор по изпълнението на проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП „ Развитие на човешките ресурси” за социални услуги, които ще помагат на хора с увреждания. През месец юни 2013г. стартира проект „ Активна грижа”- предоставяне на социална услуга в домашна среда в Община Средец”, схема „ Помощ в дома” по ОП „ Развитие на човешките ресурси”. Социалният ефект на проекта е социализация на хора с увреждания и самотно живеещи, подобряване на жизненият им стандарт и социално- здравният им статус, както и осигуряване на трудова заетост и социална интеграция на безработни лица. Проекти на Община Средец по трудова заетост с европейско финансиране, са стартирали през 2012г. и продължават през 2013г. Политиката е в посока намаляване на безработицата, като се използват всички възможности за ефективно използване на европейски ресурси за подобряване благосъстоянието на населението на Община Средец. За повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда: по ОП „ Развитие на човешките ресурси” чрез Главна дирекция „Услуги по заетостта” са обучени 163 лица за придобиване на ключови компетентности от целева група и 25 лица за придобиване и повишаване на професионална квалификация. Основната цел на тази програма е да се подобри качеството на живот на хората чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост. Благодарение на реализиране на програми за заетостта за периода 2012г.- 2013г. по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” са наети 20 лица, свързана с извършване на неотложни аварийни дейности. С този проект се подпомага изпълнението на важни за общината и държавата дейности, като намаляване на разходите за социални помощи, подобряването на условията на живот на населението на града и намаляване на безработицата. По регионална програма за заетостта „ Общински исторически музей- пазител на миналото” за периода 2012г.- 2013г. са наети 20 безработни лица на археологическа база с.Дебелт. ОП „ Развитие на човешките ресурси”, проект „ Нов избор- Развитие и реализация” 2012г.- 2013г. в заетост след обучение са включени 181 безработни лица. По схема „Подкрепа за заетост” през месец февруари са наети 40 безработни лица, а по насърчителни мерки за наети 8 лица. Целта на схемата е да насърчи работодателите да осигурят заетост на регистрирани безработни лица. Община Средец е включена и в проект „ Заедно за по- добро здраве”, изпълняван от сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”. Проектът е насочен към общини, в които професията „здравен медиатор” не е била въведена до момента. Основните дейности на здравния медиатор ще са: подпомагане достъпа да здравна помощ, участие в имунизационни, профилактични и информационни кампании, консултиране, информиране, придружаване и оказване на помощ за попълване на документи и комуникация с институциите.