четвъртък, 25 септември 2014 г.

Съветниците ще се потят над едва 12 точки на следващото си заседание

Председателят на Обс Средец Динко Цъцаров свика заседание на местния парламент. То ще се проведе на 30 септември от 09:30 часа в зала №1 на общината. Дневният ред на сесията се състои от едва 12 точки, като първата по традиция е питания. Иначе съветниците ще трябва да решат дали община Средец ще участва в „Регионално Сдружение за управление на отпадъците – Регион Бургас”. Друга докладна на кмета на Средец Иван Жабов е  кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ пред Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. с проект „Доставка и монтаж на съоръжение – комбинирана детска катерушка в УПИ І, кв.491 по плана на гр. Средец”.   Общинските съветници ще гласуват и приемане на актуализирана бюджетна прогноза за 2016г. и 2017г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности на община Средец, както и прогнозата за приходите и разходите за периода 2015г.-2017г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година за МБАЛ Средец ЕООД. Приемането на структурата на детските градини, училищата и обслужващите звена през учебната 2014/2015 година в община Средец също е включено в работата на Обс - Средец.