четвъртък, 12 септември 2013 г.

Община Средец се похвали с модерно оборудване и защитни средства за борба с пожарите

Демонстрация на оборудване и защитни средства за борба с горските пожари представиха в центъра на Средец огнеборци. На презентацията присъстваха кмета н
а община Средец Иван Жабов, началникът на Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението"-Бургас - комисар инж. Васил Василев, Стойко Стоянов – директор на ОП”Общински гори”, както и  комисар Живко Гърков,  началник на пожарната в Средец. 
Оборудването е закупено със средства по проект „Превенция на горските територии на Община Средец от пожари” съгласно Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ е по Ос2 - Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
Проектът осигурява на Община Средец безвъзмездна финансова помощ от 342 705,60 лв., която представлява 100% от целия размер на одобрената инвестиция. Общата  цел на проекта е да се извършат превантивни дейности с цел защита, опазване, охрана, стопанисване и борба с горски пожари и други природни бедствия на територията на община Средец. 
С изпълнението на дейностите по проекта ще стане възможно ранното откриване на възникнало огнище на пожар в горски територии на общината и своевременното му овладяване, като по този начин ще се намалят до минимум засегнатите от пожари площи.
Община Средец разполага с 21 800 ха. горски територии. Съгласно Горскостопанския план,   разработен по изискванията на Закона за горите, общината се задължава да извършва предвидените горскостопански дейности, с оглед осигуряване на устойчивото развитие на горите в района. Изграждане и оборудване на депа за противопожарен инвентар, изграждане на изкуствени водоизточници за противопожарни нужди и стационарни наблюдателни пунктове са част от дейности, които имат за цел предотвратяване и намаляване риска от горски пожари на територията на общината.