петък, 17 май 2013 г.

Съветник поиска признаване на разходи на наематели, почистели територии

Общинският съветник Димитър Калайджиев входира докладна записка в деловодството на местния парламент. Става въпрос за предложение за признаване на разходи направени от наематели на общински мери и пасища за първоначално почистване на наетите територии от храсти, дървета и др. с цел - превеждането им в добро земеделско и екологично състояние.
"Община Средец притежава около 70 000 декара мери и пасища. От тях повечето са наети за 5 стопански години от земеделски стопани отглеждащи пасищни животни и лица, който са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, но над 20 000 дка са силно захрастени и не представляват интерес за наемане, от което Община Средец губи над 120 000 лева годишно. Основно, мерите и пасищата представляват интерес за наемане поради полагащите им се Европейски субсидии при условие, че не са захрастени повече от 10-15%. Според мое проучване разходите за почистване от храсти е не по-малко от 6 лева/дка с ДДС, като тази дейност (по почистване на храсти) не е типична за общинската администрация. От друга страна, необходимостта от първоначални разходи за почистване на терена го прави неатрактивен за бъдещият наемател", се казва в докладната на Калайджиев.
Съветникът настоява т. 2 („Задължава кмета на общината ежегодно да извършва актуализация на договорите за отдаване под наем или под аренда на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд.” ), да се допълни с т. 2.1. (При подписване на договори за наем да се заложи точка, в която да е описана възможността за приспадане от наемната цена за първата година, разходите направени за почистване на терена от храсти, доказани с разходни документи и не надвишаващи минималната наемна цена от 6 лв/дка.”) и т.2.1.1. (Преди да се приспаднат разходите, разходните документи се представят за одобрение и заверка от постоянната комисия по „Развитие и планиране на селско и горско стопанство”.).
Междувременно утре ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет в Средец, но в Дневния ред не е вмъкната докладната. Калайджиев заяви, че ще настоява тя да бъде част от работата на съветниците утре.