понеделник, 24 юни 2013 г.

Отвориха ценовите оферти на проекта за Деултум

В Община Средец бяха отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет Обособена позиция 1: Реконструкция и модернизация на Археологическа база "Деултум";Обособена позиция 2: Реконструкция на „Гейманова къща” и създаване на посетителски – информационен център в гр. Средец по проект: ДЕУЛТУМ – ВРАТА КЪМ ЗАГАДЪЧНАТА СТРАНДЖА”, финансиран от ОП ” Регионално развитие” 2007-2013”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”,Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” и Бюджетна линия: BG161PO001/3.1-03/2010 . 7 фирми са подали оферти за участие в обществена поръчка.