петък, 7 юни 2013 г.

На работна среща обсъдиха пожарната безопасност през летния сезон

инж. Иван Жабов и инж. Живко Гърков
Пожарната безопасност в района, жътвената кампания и предприемане на конкретни мерки за охрана на складовите бази, в които ще се съхранява селскостопанска продукция, бяха обсъдени на среща с кмета на Средец Иван Жабов, кметове и кметски наместници на населените места, както земеделски производители, представители на Министерство на вътрешните работи и служители на двете горски предприятия на територията на общината. На работната среща беше обсъдена организацията за спазване изискванията за пожарна безопасност на площадките, на които ще съхраняват житните култури. Бе възложено на кметовете и кметските наместници по места да поддържат в изправност противопожарните водоеми и да обозначат пожарните хидранти. Пожарникарите от районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Средец ще извършват системни проверки на пътните превозни средства, транспортиращи селскостопанска продукция с оглед предотвратяване и разкриване на закононарушения. Със специален стикер ще се обозначават само тези машини, които са изправни и пожаробезопасни. Комисар Живко Гърков, началник на пожарната в Средец подчерта, че едновременно с това ще се следи за състоянието на противопожарното оборудване на автомобилите и ще се налагат санкции при констатиране на нарушения. Кметът Иван Жабов запозна кметовете и кметските наместници с отговорностите им по упражняването на контрол по изпълнение на договорните задължения на арендатори и наематели на земеделски земи, както и с необходимите мерки във връзка с настъпване на пожароопасния сезон. На работната среща беше обсъдена организацията за спазване изискванията за пожарна безопасност на площадките, на които ще съхраняват житните култури. Бе възложено на кметовете и кметските наместници по места да поддържат в изправност противопожарните водоеми и да обозначат пожарните хидранти. Участниците в срещата обсъдиха и състоянието на гасаческите групи в населените места.