петък, 14 септември 2012 г.

Кмет и синдикати се споразумяха

Кмета на Община  Средец и Общински съвет на КНСБ гр. Средец ще си сътрудничат ефективно за постигането на конкретни резултати. Това стана ясно  на среща между Иван Жабов и Донка Сиврилова.
В областта на социалния диалог на общинско равнище и защита фундаменталните права на работното място, в областта на образованието, реформиране и развитие на здравеопазването, увеличаване на заетостта чрез разкриване на нови работни места и борба с бедността и създаването на условия за социално включване са сред приоритетите, под които са се разписали двете институции. Сътрудничеството между тях ще се реализира, чрез двустранни консултации, сключване на колективни трудови договори за дейностите, финансирани от общинския бюджет, привличане на експерти, активно участие в социалния диалог на общинско равнище. Създаването на тристранен съвет за сътрудничество - местна власт, синдикати и работодатели, за обсъждане и решаване на проблеми в различните сфери на дейност, също е сред приоритетите. 
Споразумението също така включва и подготвяне и реализация на съвместни проекти с национално и европейско финансиране за решаването на важни социално-икономически проблеми на общината и града. Със Споразумението страните декларираха съпричастност в усилията за подобряване условията на труд и живот и за адаптиране на града към Европейските стандарти. Съвместни проекти на местната власт, бизнеса и социалните партньори, в областта на заетостта, квалификацията и професионалното образование, и гъвкавото използване на местните ресурси ще осигурят качествена и добре платена работна сила и устойчиво икономическо развитие на Общината./Sredets News