петък, 30 ноември 2012 г.

ОДЗ "Бърборино" стартира нов проект

На специална пресконференция на 29 ноември бе представен проект BG051PO001-4.1.05-0046 "За нашите деца". Той е по схема "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Стойността на проекта е 63 294,01 лв., а срокът за изпълнение - 13 месеца. Бенефициент е ОДЗ2 "Бърборино" в град Средец. Партньори на детското заведение са Университет "Проф. д-р Асен Златаров" град Бургас и ОДЗ15 "Моряче" в морския град.
В рамките на проекта децата от двете детски заведения ще творят в арт ателиета и участват в съвместни мероприятия с цел активна комуникация на български език на децата - роми. Те ще взимат участие и в инициативи насърчаващи предприемаческото мислене и поведение за повишаване на интереса и мотивацията им да посещават детската градина.
Към дейностите по проекта ще бъдат привлечени и родители, които ще подобрят образователните си нагласи и ще работят активно в сътрудничество с детската градина в полза на образователната интеграция на своите деца. 
За детските учители от ОДЗ "Бърборино" и ОДЗ "Моряче" ще бъдат организирани обучения за повишаване на интеркултурната компетентност, както и за усвояване на интерактивни билингвални технологии за обучение на деца, за които българският език не е майчин. Обученията ще се водят от преподаватели от бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров". Очакваните резултати са в посока на качествена специализирана подготовка на учителите за работа в мултикултурна среда; повишаване на педагогическата компетентност на учителите за работа с деца билингви; изработване на учебни пособия и дадактически материали; усвояване и представяне на ефективни образователни практики за работа в интеркултурна среда, чрез обмяна на добър педагогически опит. /Sredets News