сряда, 20 февруари 2013 г.

Проектът за бюджет 2013 на Средец премина обществено обсъждане


Кметът на община Средец Иван Жабов, Анета Колеолова директор дирекция ФСДЧР и Петя Бойчева, главен експерт „Финанси”, представиха пред граждани макрорамката и конкретните дейности, заложени в проектобюджета на общината за 2013 г. 

Предстои проектобюджета да бъде обсъден в постоянните комисии на Общинския съвет и да бъде внесен за одобрение на заседание на местния парламент.
Публикуваме Макро рамка на проекто бюджета.


Основни приоритети на общинската администрация през 2013 г:
1.Успешно изпълнение на проектите по сключени договори по Програмата за
развитие на селските райони и Програмата за регионално развитие.
2.Привличане на инвеститори за разкриване на нови работни места.
3.Подобряване на работата на системата за социално осигуряване и подпомагане.
4.Осигуряване на финансирането на спечелени проекти по оперативните
програми.
5.Осигуряване на средства за разплащане на поетите и неразплатени ангажименти
през 2012г.
6.Текущ ремонт и поддържане на уличните мрежи и ІV-то класната пътна мрежа.
7.Опазване и подобряване на качеството на околната среда.
8.Интеграция на малцинствата и мотивация за образование.
9.Създаване на условия за съхраняване и развитие на масовия и традиционните за
общината спортове – футбол, борба, волейбол, корабомоделизъм.
10.Съхраняване и развитие на всички форми на духовна култура.
11.Подобряване на стопанисването и управлението на Общинския горски фонд.
12.Подготовката на проекти и кандидатствуване в срок пред различните
европейски програми.
13.Подобряване на административното обслужване на населението.
Общ бюджет 13 209 801 лв.
Проект за приходите по бюджета:
Държавни приходи : 5 843 286лв. ,от тях:
Субсидия за Държавни дейности – 5 404 819 лв.
Преходен остатък от 2012 г. - 478 032 лв.
Собствени приходи - 5 917 лв.
Местни приходи : 7 366 515 лв., от тях:
Имуществени данъци – 838 000 лв.
Неданъчни приходи – 3 525 108 лв.
Изравнителна субсидия 777 100 лв.: в.т.ч.за зимно поддържане 101 800 лв.
Субсидия за капиталови разходи 629 100 лв., в.т.ч за основен ремонт на четвъртокласна
пътна мрежа - 346 900 лв.
Преходен остатък от 2012 г. – 1 547 964 лв.
Проект за разходите :
Разходи държавни дейности: 5 843 286 лв., в т.ч:
Общинска администрация – 648 700 лв.
Отбрана и сигурност – 71020 лв.
Образование – 3 771 585 лв.
Здравеопазване – 190 167 лв.
Социално осигуряване – 959 554 лв.
Почивно дело и култура – 202 260 лв.