понеделник, 11 февруари 2013 г.

Обявиха конкурс за директор


От общинската администрация в Средец обявиха конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Образование, здравеопазване, култура, социални и младежки дейности, интеграция на малцинствата и спорт “. В момента начело на тази дирекция е Сергей Стоилов.

Изискванията към кандидатите за поста са те да отговаря на изискванията по чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител, да имат придобита степен на образование висше - магистър, както и професионално направление: педагогика, хуманитарни науки, социални науки. Желаещите да станат директор трябва да имат професионален опит – четири години или минимален ранг ІІІ младши.  Друга квалификация е компютърната грамотност, кандидатите трябва да могат да работят с порграмите WORD, EXCEL, WINDOWS.
Конкурсът ще се проведе в 2 етапа, като първия е Защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Организация и развитие на образованието, здравеопазването, културата, социалните и младежки дейности, интеграция на малцинствата и спорт на територията на Община Средец”. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и позицията, за която се кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител на адрес: Общинска администрация на Община Средец, гр.Средец, пл."България”№8, / деловодство /- партерен етаж, краен срок 4 /четири/дни преди обявената дата за провеждане на конкурса. Втората част е интервюто.
Крайният срок за подаване на документите е 22 февруари.