петък, 8 февруари 2013 г.

40 работни места по схемата "Подкрепа за заетост" разкри община Средец

40 нови работни места по новата схема „Подкрепа за заетост” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са разкрити в структурите на общинска администрация в Средец, съобщиха от администрацията. Програмата е финансирана от Европейския социален фонд. За странатa бюджетът й е 80 млн. лв, a срокът на изпълнение е 2012-2014 г. Целта на схемата„Подкрепа за заетост” е да насърчи работодателите да осигурят заетост на регистрирани безработни лица, като приоритетно се включват хора от уязвимите групи на пазара на труда: с ниска професионална квалификация и недостиг на умения; с ниско образование; от етническите малцинства и трайно безработни лица. Ще се инвестира в знанията и уменията на наетите безработни, като по време на заетостта, чрез наставник им бъде осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа. В схемата могат да участват работодатели от реалния сектор, които разкриват работни места във всички сфери на икономиката, с изключение на дейности в селското, горското и рибното стопанство, и работодатели - общини (директно или чрез общински предприятия), и структури на държавната администрация, които заявяват работни места в осъществявани от тях дейности.