четвъртък, 29 март 2012 г.

Повече от 2 часа заседаваха общинските съветници

Снимка: Архив 
Днес се проведе VІІІ-то заседание на общинския парламент. Обичайно сесиите започват с точка питания. Въпроси към инж. Иван Жабов имаше председателя на групата общински съветници на БСП Георги Георгиев и колегата му Никола Чолаков. "Защо е затворен клуба на пенсионера в село Вълчаново?" бе един от въпросите на социалиста, а другия се отнася за изсичането на общинско дере в село Загорци, а именно по какъв ред е даден терена за изсичане, какво е количеството и каква сума от изсичането влиза в общинската хазна. Въпроса на другия представител на БСП се отнасяше за казаните за разделно събиране на отпадъци, а именно защо ги няма вече в града. Градоначалникът заяви, че ще отговори писмено.  
Общинските съветници гласуваха и корекция по бюджета на общината за 2012 година. Прие се и отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2011г. С 16 гласа За се прие и докладната за определяне на наемни цени на имоти общинска собственост. Съветниците гласуваха и прекратяване на договор за учредено вещно право на безвъзмездно ползване върху имот - частна общинска собственост в село Дюлево. 
Общинското ръководство на Средец също присъства
Една от точките бе за отдаване под наем на части от имот в село Дебелт, който е в сградата на кметството, а помещенията са две. Едното, от които ще се използва за лекарски, а другия за стоматологичен кабинет, като желаещите да ги наемат ще се явят на търг.
Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост също бе гласувано. Имотът, с размери 36 кв.м. ще се ползва от РЗОК Бургас за срок от 5 години, след искане на шефа на здравната каса за Бургас д-р Таня Макшева.
Продадена и отдадена под наем бе земеделска земя в землището на гр. Средец, с.Суходол и с. Голямо Буково .
На сесията бе приет и отчета на "Програмата за управление на отпадъци" за 2011 година, както и на отчета за изпълнение на "Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в община Средец" за 2011г.
Съветниците гласуваха и предоставяне за управление на Археологическия резерват "Античен и средновековен  град Деултум - Дебелт" на общински исторически музей гр. Средец.
Отпуснаха се и еднократни финансови помощи.