петък, 23 март 2012 г.

Осмата сесия на общинския парламент наближава


В дневния ред на заседанието е залегнато създаването на общинско горско предприятие "Общински гори". 

На 29 март 2012г. от 09:30 ще се проведе осмото заседание на Общински съвет Средец. Дневния ред на сесията се състои от 19 точки.


1. Питания;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Извършване на корекции по първоначалния бюджет на общината за 2012 година;
3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция / обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” по Оперативна програма (ОП) „Регионално развитие 2007-2013г.”.;
4. Докладна записка от д-р Надежда Палова – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Средец и откриване на процедура за избор на обществен посредник;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2011 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на наемни цени на имоти общинска собственост;
7. Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Прекратяване на договор за учредено вещно право на безвъзмездно ползване върху имот - частна общинска собственост в с.Дюлево;
8.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Предоставяне под наем на части от имот - публична общинска собственост /ПОС/ с.Дебелт;
9.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост в гр.Средец;
10. Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Суходол;
11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №013037 и имот №013039 находящи се в землището на гр. Средец;
12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №54. 111 находящ се в землището на гр. Средец.
13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №038007 находящ се в землището на с. Голямо Буково;
14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Приемане на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Отчет на "Програма за управление на отпадъците" за 2011г. и Отчет за изпълнение на "Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества вещества в община Средец" за 2011г.
16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Предоставяне за управление на Археологически резерват "Античен и средновековен град Деултум - Дебелт" на общински исторически музей - Средец;
17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Създаване на общинско горско предприятие "Общински гори" гр. Средец;
18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци;
19. Докладна записка от д-р Красимира Кадийска - Георгиева - Председател на постоянната комисия по "Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане", относно: Отпускане на финансови помощи.