петък, 16 март 2012 г.

Средец получава субсидия за предотвратяване на наводнения

Снимка: МРРБ
748 041.49 лв. отпускат на Средец

Днес в МРРБ са били подписани договорите за 26,5 млн. лева, които да бъдат разделени между 30 общини, сред които е и Средец. Министърът на регионалното развитие е връчила  чек със стойността на представител на всяка община, пише City Build
Средствата се отпускат по 2 схеми от Оперативна програма „Регионално развитие" - ВG161PO001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации" и ВG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащани мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини". Те са обявени на 1 юли 2010 г. Общият ресурс по двете схеми е 72.7 млн. лева. Собственият принос на бенефициентите трябва да бъде задължително 5%. До момента се изпълняват 75 договора, които са сключени през юни 2011 г.

Договорите, които бяха подписани днес, са от резервната листа. Проектните предложения са преминали успешно оценка през миналата година, но средства за тях не са достигнали.

Дейностите, които се финансират, са изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в населени места, включително:
  • почистване и разширяване на речното корито
  • разширяване на съществуващи диги
  • корекции на реки и дерета
  • защитни диги по речните и морските брегове
  • охранителни канали за защита на населени места от наводнения, предизвикани от повърхностни води
  • крайбрежни стени по речните и морските брегове.
Средства се осигуряват и за изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници, ретензионни обеми, бентове, водоеми.

Чрез реализираните проекти по новите 30 договора се предвижда 137 903 души да бъдат облагодетелствани от инфраструктурата за предотвратяване на наводнения. 20 256.25 линейни метра съоръжения ще бъдат изградени, а 31 591.25 метра речни корита и дерета - почистени.

С подписването на днешните 30 договора, общата стойност на средствата от ОПРР за проекти за превенция на наводненията възлиза на над 100 млн. лева, съобщи министър Павлова. Тя допълни, че изплатените средства са около 28%.

От пролетта и лятото очакваме да се повиши значително темпът на усвояване на средствапо програмата. Общият размер на договорените средства по нея са 2,438 млрд. лв. или 78% от бюджета на ОПРР. Изплатените средства са 689 млн. лв. или 28%  от размера на договорените и 22% от бюджета на програмата, отчете министър Павлова.

Тя съобщи, че предстои публикуването на две нови схеми през тази година. Около 180 млн. лв. ще бъдат предоставени на 36-те общини, центрове на агломерационни ареали, за проекти за зелена и достъпна градска среда. 15 млн. лв. е размерът на средствата, които те ще получат за подготовка на списък с готови за финансиране проекти, които да бъдат включен в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.
Ето и за какво ни дават парите: 
 Почистване и укрепване на коритото на  река Крива  река и участък от коритото на  река Факийска  в регулацията  на село Факия, община Средец за предотвратяване на  наводнения - 748 041.49 лв.