сряда, 5 декември 2012 г.

Отвориха проектни предложения на община Средец по проект

"МИГ Средец" приключи приема по първата покана по мерки 321, 322 и 331, които са трите от общо 9 мерки, за които има финансов ресурс. 
Към края на месец ноември са подадени 2 проектни предложения по две от мерките - 321, 322. Кандидат и по тях е община Средец и те са подадени лично от кмета на Общината. 
Вчера в Средец се проведе публична сесия за отваряне на проектни предложения по първия прием. Присъстваха членове на УС, кмета на общината и други представители на кандидата, както и медии.
Направен бе преглед на документацията съгласно изискванията на СМР. От комисията по приема установиха, че документите на кандидата са напълно окомплектовани. 
Сдружение с нестопанска цел «МИГ Средец” изпълнява Договор № 50 -83/13. 06.2012 към Програмата за развитие на селските райони за прилагане на Стратегия за местно развитие. Тя ще  допринесе за устойчив растеж, нарастване конкурентоспособността на местната икономика и повишаване качеството на живот на територията на МИГ -Средец.
Работата по Проекта ще насърчи икономическото развитие и подобряване на икономическите условия, ще развие и подобри инвестиционния интерес, средата и качеството на живот в територията и преодоляване на негативните демографски тенденции.