сряда, 2 май 2012 г.

Откри се конкурс за омбудсман

Досегашния омбудсман Бойчо колелиев
снимка: Архив Sredets News
Общински съвет – Средец на основание свое Решение № 86, т.2 от Протокол №8/29.03.2012 г., чл.7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Средец, обяви конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Средец.
Изискванията към кандидата са да е пълнолетен, психически здрав, неосъждан, български гражданин, с високи морални качества, с постоянен адрес на територията на община Средец, завършено висше образование, минимум 10 (десет) години трудов стаж.
Необходими документи: заявление (по образец), мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование, свидетелство за съдимост, документи, удостоверяващи трудов стаж, удостоверение, че кандидатът не се води на отчет в психодиспансера, програма за дейност като обществен посредник, декларация по чл.8 от Правилника.
Документите на кандидатите се приемат в деловодството на Общински съвет Средец, п-д „Г.Димитров” № 3 от датата на обявяване на настоящото обявление в електронни и печатни медии до 31.05.2012 г. до края на работния ден. Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от комисия, като за резултатите от работата й кандидатите ще бъдат уведомени чрез публикации в местни ежедневници, интернет сайта на Община Средец и обявление на информационното табло на Община Средец. Интервютата с допуснатите кандидати ще започнат от 10.06.2012 г. по предварително обявен график на информационното табло на Общински съвет гр.Средец. Ще се акцентира върху познанията на кандидата в правозащитната област и вижданията му за взаимоотношенията между гражданите и местната власт. След интервюто комисията оценява кандидатите и ги подрежда в общо класиране, след което мотивирано предлага на Общинския съвет кандидатурите на първите трима кандидати, показали най-добри резултати в конкурса. Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Средец, образец на заявлението и допълнителна информация могат да бъдат получени в Общински съвет Средец. Настоящото обявление е публикувано на интернет сайта на Община Средец и е поставено на информационното табло на Община Средец, както и е разпространено в местни печатни и електронни медии.
Статията ни сподели и e-burgas.com