вторник, 22 май 2012 г.

Иванка Ангелова се заклева на 29 май

Иванка Ангелова, която спечели изборите за кмет на село Дебелт ще положи клетва на 29 май по време на Х-тата сесия на Общински съвет Средец. Това е и първата точка от Дневния ред на заседанието, което ще се проведе в зала №1 на община Средец от 09:30. Ето и самия Дневен ред:
1.      Полагане на клетва от кмет на кметство село Дебелт, общ. Средец;

2.      Питания;
3.      Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Представяне на Програма за управление за мандат 2011г. – 2015г. на Кмета на община Средец – инж.Иван Жабов;
4.      Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие през 2011 година;
5.      Докладна записка от д-р Надежда Палова – председател на Общински съвет – Средец, относно: Избор на представители от състава на Общинския съвет в комисия по наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие;
6.      Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Извършване на промени по бюджета на общината за 2012 година;
7.      Докладна записка от д-р Надежда Палова – председател на Общински съвет – Средец, относно: Избор на управител на „Медицински център – І” ЕООД гр.Средец и възлагане на управлението на дружеството;
8.      Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна в общинската транспортна схема;
9.      Докладна записка от д-р Надежда Палова – председател на Общински съвет – Средец, относно: Актуализация на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на община Средец;
10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предложение за Правилник за организацията, дейността и управлението на специализирано звено „Общински ред и сигурност”;
11.  Докладна записка от д-р Надежда Палова – председател на Общински съвет – Средец, относно: Ново обсъждане на Решение №106 от 25.04.2012г. в частта му на чл.43 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец,  съгласно Заповед № РД-09-32 от 10.05.2012г. от Областен управител на област Бургас;
12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Годишен план за ползване дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2012 година;
13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. с проект „Закупуване на специализирана горска техника и оборудване за нуждите на Община Средец”;
14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. с проект „Отгледни сечи във високостъблени насаждения и култури, кастрене и горски култури до 40 годишна възраст в общински гори на Община Средец”;
15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на начална тръжна цена за предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (ОПФ) под наем или аренда и актуализация на договорите;
16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Голямо Буково;
17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на общински мери и пасища на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на община Средец;
18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне под наем на общински мери и пасища на земеделски стопанин в землището на с. Светлина;
19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №000322 и имот №000323 находящи
     се в землището на с. Драчево;
20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №022010 находящ се в землището на гр. Средец;
21.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №035051 находящ се в землището на гр.Средец;
22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ - промяна отреждането на УПИ VІІІ97 квартал 23 по плана на с. Голямо Буково, община Средец, област Бургас, от здравна служба в жилищно строителство;
24.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Финансиране на „МБАЛ СРЕДЕЦ” ЕООД в размер на 26050лв., представляваща задължение на „МБАЛ СРЕДЕЦ” ЕООД към „ТОМЕД” ЕООД – Стара Загора, произтичащо от договор за доставка на компютърен томограф (скенер);
25.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Социално предприятие „Обществена пералня” и Социално предприятие „Озеленяване и благоустройство” гр. Средец и Правилник за вътрешния трудов ред в Социално предприятие „Обществена пералня” и Социално предприятие „Озеленяване и благоустройство”, създадени по проект „Равен шанс: създаване на социални предприятия в община Средец”.