вторник, 3 юли 2012 г.

Обявиха конкурс за директори

Община Средец обяви конкурс за директор на Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ 1/ и /ЦНСТ 2/ и директор на Дом за деца лишени от родителски грижи ДДЛРГ "Щурче".
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до Кмета за участие в конкурса.
2. Документ за самоличност /копие/. 
3. Документ за завършена степен на висше образование – ”бакалавър” или ”магистър”, специалност от професионални направления „педагогика”, ”социални дейности”, ”психология”, ”социален мениджмънт” /копие/. 
4. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (оригинал). 
5. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване (оригинал). 
6. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото правоотношение на кандидата). 
7. Трудова книжка (копие). 
8. Професионална автобиография. 
9. Други документи, удостоверяващи притежанието на научно звание или научна степен, за професионални квалификационни степени, ако кандидатът притежава такива /копие/.
10. Документи за компютърни компетенции. 
11. Резюме за визията на кандидата за развитие на посочените институции за три годишен бъдещ период.
Изисквания към кандидатите 
 1. Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или ”бакалавър” по специалности - „педагогика”, ”социални дейности”, ”психология”, ”социален мениджмънт”.
2. Да имат не по-малко от 3 години трудов стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 
3. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишавани от правото да упражняват професията си, дане страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците. 
4. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено и трудовото им правоотношение като директор на институция не е било прекратявано на основание чл.330, ал.2, т.6 или на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
5. Да притежават компютърни компетенции;
6. Опит и познания в сферата на социалните услуги и владеенето на чужд език са предимство.
Конкурсът за заемане на длъжностите „директор” на ЦНСТ и „директор” на ДДЛРГ ”Щурче” – Средец, се провежда в два етапа:
1. Допускане по документи.
 2. Събеседване върху визията на кандидатите за развитие на съответното учебното заведение, за което кандидатстват и по нормативната уредба в системата на социалното подпомагане
Необходимите документи, както и писмената разработка от кандидатите се приемат в деловодството на Община Средец, на адрес гр. Средец, пл. „Георги Димитров” № 3, деловодство – партерен етаж; всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. в запечатан плик с посочени имената на кандидата, точен адрес и телефон за връзка, в срок до 30 дни от настоящата обява. Длъжностната характеристика за съответната длъжност, заявление по образец, списък с нормативните актове, които трябва да познават кандидатите и Правилата за провеждане на конкурси за заемане на длъжностите „директор” на ЦНСТ 1 и 2 гр. Средец и „директор” на ДДЛРГ ”Щурче” – Средец се предоставят при приемане на документите.