петък, 20 юли 2012 г.

Ще преименуват площада в центъра на Средец?


На редовно заседание в сряда общинските съветници трябва да решат дали площада в центъра на града да се преименува. В момента той носи името на Георги Димитров. Новото предложение, внесено от кмета на Средец инж. Иван Жабов, е той да се преименува на светите братя Кирил и Методий. Ето и пълното предложение за Дневен ред на заседанието, което ще се проведе на 25 юли  от 09:30.1.      Питания;
2.      Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие, за участие на община Средец в учредяването на независимо юридическо сдружение с нестопанска цел „Асоциация за развитието на културата на Бургас и Бургаски регион” за координиране дейностите свързани с кандидатурата на Бургас за „Европейска столица на културата” с общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Средец, Созопол, Сунгурларе и Царево;
3.      Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изразяване на предварително съгласие за участие на община Средец в бъдещо търговско или гражданско дружество, в което общината да притежава 10% дялово участие, чрез включване на имот – частна общинска собственост като непарична вноска (апорт) в бъдещо дружество;
4.      Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
5.      Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобствеността, чрез замяна на ид.ч. от имоти ЧОС с ид.ч. от имоти собственост на ПК „Никола Попов” – с. Факия, находящи се в с. Сливово и с. Вълчаново;
6.      Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с.Дюлево;
7.      Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в с. Зорница;
8.      Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дебелт;
9.       Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с.Сливово;
10.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за осъществяване на пощенски услуги;
11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №029022 находящ се в землището на гр. Средец;
12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, новообразуван имот №000503 находящ се в землището на гр. Средец;
13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на общински мери и пасища на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на община Средец;
14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №000362 находящ се в землището на гр. Средец;
15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с.Деблет;
16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предложение за промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
17.  Докладна записка от д-р Надежда Палова – председател на Общински съвет – Средец, относно: Актуализация на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация;
18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Нова структура на общинска администрация Средец, във връзка с промени в нормативната уредба;
19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Преименуване на площад „Георги Димитров” на територията на град Средец в площад „Св. Св. Кирил и Методий”;
20.  Докладна записка от д-р Надежда Палова – председател на Общински съвет – Средец, относно: Откриване на процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Средец;
21.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Комлектоване на лесосечен фонд за 2012 година и подготовка на лесосечен фонд за 2013 година;
22.   Докладна записка от д-р Надежда Палова – председател на Общински съвет – Средец, относно: Откриване на процедура за публичен подбор на Директор на общинско горско предприятие „Общински гори” гр. Средец;
23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на временни безлихвени заеми от бюджета на община Средец на Сдружение „МИГ Средец във връзка с изпълнение на проект по мярка 431-1 за „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”.