петък, 24 август 2012 г.

Народни певици стават почетни граждани на Средец?

Калинка Згурова и Янка Рупкина, заедно с Манол
Михайлов; снимка: Sredets News
На предстоящата в сряда сесия на общинския съвет, съветниците ще гласуват и за удостояване на народните певици Янка Рупкина и Калинка Згурова със званието "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ".
Това се случва по-малко от месец преди празника на Средец, за който може би ще се насрочи и тържествена сесия на местния парламент, на която сесия да бъдат удостоени и двата славея на Странджа.
Припомняме, че за удостояването им се заговори още на Фолклорния събор в местността "Божура", през месец май тази година.
Ето и дневния ред на заседанието:  


1.      Питания;
2.      Докладна записка от д-р Надежда Палова – председател на Общински съвет – Средец, относно: Приемане отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода 02.11.2011г. – 30.06.2012г.;
3.      Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. януари – м. юни 2012 година;
4.      Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Присъединяване на община Средец към Национално сдружение на общините – собствени гори и земи от горския фонд на Република България „АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ” (АОГ);
5.      Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на община Средец;
6.      Докладна записка от д-р Надежда Палова – председател на Общински съвет – Средец, относно: Приемане на Наредба за пожарната безопасност на територията на община Средец;
7.      Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Утвърждаване на Общински план за защита при бедствия;
8.      Докладна записка от д-р Надежда Палова – председател на Общински съвет – Средец, относно: Актуализация на Правилник за организацията и дейността на Обшински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
9.      Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на Бюджета към 30.06.2012г., отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на бюджета и ИБСФ;
10.  Докладна записка от д-р Надежда Палова – председател на Общински съвет – Средец, относно: Извършване на промени по бюджета на община Средец през 2012г.;
11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за ПИ 005016 и ПИ 005017 м. „Коджа баир” по КВС на с. Гранитец;
12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр.Средец;
13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имоти частна общинска собственост (ЧОС) в с. Суходол, с. Светлина, с. Орлинци, с. Зорница, с. Драка, с. Драчево, с.Дюлево и с. Дебелт;
14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Сливово;
16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №024036 и имот №024201 находящи се в землището на с. Кирово;
17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ находяща се в землището на с. Факия;
18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на общински мери и пасища на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на община Средец;
19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост (ПОС) в с. Сливово;
21.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост (ПОС) в с. Загорци;
22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Сливово, с. Дюлево, с.Д.Ябълково;
23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №174018 и №174019 находящи се в землището на с. Светлина;
24.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Удостояване на народната певица Калинка Згурова със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ”;
25.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Удостояване на народната певица Янка Рупкина със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ”