петък, 20 април 2012 г.

Предстои 9-то заседание на Обс Средец

Архив, Sredets News
На 25 април 2012 от 09:30 ще се проведе деветата сесия на Общински съвет Средец. Дневният ред на заседанието се състои от 23 точки:

1.Питания;
2.Годишен отчет за дейността на "Медицински център І" ЕООД - гр.Средец за 2011 година;
3.Годишен отчет за дейността на "МБАЛ СРЕДЕЦ" ЕООД - гр.Средец ца 2011 година;
4.Годишен отчет и баланс на "БКС - ЕОД" - гр. Средец за 2011г.;
5.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Предложение за Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
6.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Отчет на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2011 година;
7.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно:  Освобождаване на читалищата в община Средец от такса за битови отпадъци;
8.Докладна записка от д-р Надежда Палова - Председател на Общински съвет Средец, относно: Избор на представители от състава на Общинския съвет за участие в проекти на община Средец;
9.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Избор на обществен съвет - орган за упражняване на обществен контрол на системата за социално подпомагане;
10.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2012 - 2013г.;
11.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2012 година;
12. Докладна записка от Златина Маринчева - Директор на ОДЗ 2 "Й.Николова" относно: Преименуване на ОДЗ 2 "Й.Николова";
13.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно:  Програма за разделно събиране на отпадъци и опаковки в цветни контейнери на територията на община Средец;
14.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Одобряване на подписано споразумение за сътрудничество между община Средец и асоциация на животновъди;
15.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Приемане на Правилник за за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие "Общински гори" Средец и Наредба за управление на горските територии, собственост на община Средец;
16. Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Предоставяне на общински мери и пасища на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на община Средец;
17. Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно:  Продажба на земеделска земя , находящи се в землището на гр.Средец;
18.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на територията на община Средец;
19.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно:  Продажба на земеделска земя, находяща се в землището на град Средец;
20.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя, находяща се в землището на с.Драчево;
21.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя, находяща се в землището на с.Факия;
22.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя, находяща се в землището на с.Загорци;
23.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Отдаване под аренда на поземлени имоти в горски територии, ЧОС имоти, находящи се в с.Драчево