петък, 27 април 2012 г.

На деня на детето откриват обществена пералня в Средец

Снимка: Интернет
Най-новата придобивка в Средец ще се нарича социално предприятие “Общинска пералня”. Създаването на подобно социално предприятие е по изпълнение на проект „Равен шанс: създаване на социални предприятия в община Средец” по ОП “Развитие на човешките ресурси” процедура BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”, Приоритетна ос 5 – „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция 5.1: „Подкрепа на социалната икономика”. Проектът ще се изпълнява в рамките на 18 месеца, а официално работата на предприятието започва на 1 Юни. Проектът включва, както ремонтни дейности и оборудване на помещение, така е назначаването на 27 човека, финансирането по проекта е в размер на 251 976,87 лв. Срокът, в който ще трябва да се изпълни е 18 месеца, считано от 01.02.2012 г. до 01.08.2013. В рамките на изпълнението на проекта услугите, които ще предоставя Общинска пералня –Средец ще бъдат безплатни, а след това ще бъде изработен тарифи за ползването на услугите й. Пералнята ще обслужва всички социални домове, детски градини и друг вид институции, които има нужда от подобен вид услуги.В предприятието от 1 Юни започват работа 27 човека от целева група, които ще бъдат заети в рамките на една година, също така трудова заетост ще бъде осигурена и на 3 специалиста в сектора на социалната икономика. Всички назначение служители ще бъдат с минимално работно заплащане с изключение на специалистите.От днес жителите на град Средец могат да открият списъците с одобрените за работа в социалното предприятие на информационното табло в сградата на Община Средец.На този етап помещението, в което ще се намира пералнята почти изцяло е ремонтирано със средства по проекта, а то ще се намира в сградата на бившото помощно училище в Средец./GlobusNews