сряда, 18 април 2012 г.

Средец започва нов еко проект

Община Средец стартира изпълнението на нов проект по ОПРР.

На 16 март 2012 г. в МРРБ гр. София кметът на Община Средец, инж. Иван Жабов е подписал договор за проект „Почистване и укрепване на коритото на река Крива река и участък от коритото на река Факийска в регулацията на с. Факия, община Средец за предотвратяване на наводнения”, съобщиха от пресцентъра на община Средец.  Проектът се осъществява с финансовия принос на Европейски фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. по операция 4.1 ”Дребномащабни местни инвестиции”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа на дребно мащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”. Общата стойност на проекта е 787 412,10 лв., от които 39 370,61 лв. собствен принос от общината. Общата цел на одобреното проектно предложение е Създаване на нови възможности за устойчиво развитие в община Средец чрез ограничаване рисковете от наводнения и намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда от тях, а специфичните цели:
  Почистване на 606 м. речно корито в регулация на с. Факия с цел повишаване на местната конкурентоспособност, привлекателност и устойчиво развитие за преодоляване на негативните демографски процеси и съхраняване на човешкия потенциал в община Средец. 
  Укрепване на коритата на р. Крива река и участък от коритото на р. Факийска за предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението;
  Подобряване на жизнената и работната среда и повишаване качеството на живот на 429 души от с. Факия, община Средец; 
  Ограничаване на рисковете от наводнения и последиците за околната среда чрез прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията. Посредством изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните резултати: 
 • Почистено речно корито на р. Крива река в регулация на с. Факия - 606 м.
 • Укрепено корито на р. Крива река и участък от коритото на р. Факийска за предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението – 784 м.;
 • Подобрена жизнена и работна среда и повишено качеството на живот на 429 души от с. Факия, община Средец; 
 • Защитени в бъдеще от наводнения 44 урегулирани поземлени имота. 
 • Ограничени рискове от наводнения и последиците за околната среда чрез прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията. 
 Продължителността на проекта е 24 месеца, а негов ръководител е инж.Мариела Гъркова. През този период ще бъдат извършени планираните в проекта дейности по укрепване и стабилизиране на коритото на р. Крива река и участъка на коритото на р. Факийска в регулацията на с. Факия, с цел предотвратяване от наводняване на прилежащите жилищни сгради и инфраструктура.