сряда, 25 април 2012 г.

Почти спокойно премина заседанието на общинския съвет

4 часа продължи деветото заседание на общинския съвет в Средец. На него бяха обсъдени 27 точки. 

По първа точка "Питания" въпрос към кмета на общината отправи общинския съветник от БСП Георги Георгиев. "На улица "Васил Коларов" до старото училище бяха разрушени две постройки", заяви Георгиев, който се интересува кой ще почисти "бунището" останало след събарянето. "Общината ще изпрати ли писмо до собствениците да си изчистят? Или пък общината ще почисти за сметка на собственици?", попита Георгиев, който ще получи отговора в писмен вариант.
Общинският съветник от ГЕРБ Петър Ангелов не пропусна и тази възможност. Той заяви, че това е нарушение и отговорите на кмета трябва да бъдат публични. "Аз лично се интересувам като общински съветник за изсичането на дървета край Загорци дето попита Георгиев на предната сесия", заяви Ангелов. "Нека за напред отговорите да се прочитат на следващата сесия и да спрем да правим нарушения", допълни Петър Ангелов.
На тази сесия бяха приети годишните отчети за 2011 на "Медицински център І" ЕООД, на "МБАЛ  СРЕДЕЦ" ЕООД, както и на "БКС - ЕОД" гр.Средец.
Д-р Милчо Георгиев представи отчета на "Медицински център І" 
Прие се и докладните на инж. Иван Жабов относно: Предложение за Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец; Освобождаване на читалищата в община Средец от такса за битови отпадъци. Съветниците приеха и отчета на Програмата за развитие на читалищната дейност за 2011 година.
Съветниците не приеха внесеното предложение, а именно МБАЛ Средец да даде своите 5 уреда за хемодеализа на МБАЛ Бургас временно и безвъзмездно.
Избран бе и обществен съвет - орган за упражняване на обществен контрол на системата за социално подпомагане. В него влизат общинските съветници Красимира Георгиева и Иванка Ковачева, председател ще бъде зам.кмета по социалните дейности Николина Дамбулова, а останалите членове са директорите на "Социален патронаж" град Средец, "Център за обществена подкрепа" - Желязко Айрянов, на "Дом за стари хора" - Радостина Праматарова, както и Лалка Бойчева от община Средец. Прие се годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2012 - 2013г., както и общинска програма за закрила на детето, преименуването на ОДЗ 2, Програма за разделно събиране на отпадъци и опаковки в цветни контейнери на територията на община Средец.
Въпреки дебатите бе одобрено подписаното споразумение за сътрудничество между община Средец и асоциации на животновъдите.
Лидерът на опозицията в общинския съвет Георги Георгиев от БСП
и този път не остана безучастен по време на днешното заседание

С 14 ЗА бяха приети Правилник  за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие "Общински гори" Средец и Наредба за управление на горските територии, собственост на община Средец;
Предоставени и продадени бяха и земеделски земи в землището на Средец и селата: Драчево, Факия  и Зорница.
Отпуснати бяха и еднократни финансови помощи, както и финансова помощ в размер на 500 лева на млад изпълнител.