четвъртък, 26 април 2012 г.

Обществен съвет ще упражнява контрол на системата за социално подпомагане

Николина Дамбулова, снимка: Sredets News
На вчерашното заседание на Общински съвет Средец съветниците гласуваха новия състав на Обществения съвет, който ще упражнява контрол на системата за социално подпомагане.  Обществения съвет се създава на основание чл.35 от ЗСП и чл.52 от ППЗСП. 
"Общественият съвет оказва съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и социалните услуги в общината, обсъжда общински програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги", заяви за Sredets News зам. кмета по социалните дейности Николина Дамбулова. 
Общественият съвет също така упражнява контрол върху върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти, изготвя становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на общината.
"Обществените съвети имат право да изискват и да получават информация от дирекциите "Социално подпомагане" за дейността в областта на социалните помощи и социални услуги", се пише в докладната, която общинските съветници приеха вчера.
Председател на Обществения съвет е Николина Дамбулова - зам.кмет по социалните дейности. Членовете на съвета са: Лалка Бойчева - ст.експерт социални дейности в Община Средец; Райна Миларева - управител на Домашен социален патронаж; Радостина Праматарова - Директор на Дом за стари хора; Желязко Айрянов - Директор на Център за обществена подкрепа.
За членове на обществения съвет бяха предложени и избрани общинските съветници  д-р Красимира Георгиева и д-р Иванка Ковачева.

Материал на e-burgas.com